Home Up �asopis ZRNO Novi priru�nik Preporuka ministarstva Svjetovi nadarenih Robotika

[Under Construction]
CENTAR ZA POTICANJE DAROVITOSTI DJETETA


Dr. Jasna C.Lay
Founder and vicepresident,
Specialist in Gifted Education

Kontakt
Novosti
Razvoj kreativnosti
Aktivnosti
Projekti
Tko smo mi ?
Nove knjige
Tisak o nama
Linkovi

NOVOSTI

Izrada edukacijskog materijala za razvoj kompetencija učitelja
u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih u�enika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Republike Hrvatske

Centar za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić", Zagreb

European Talent Support Network

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Zagreb

Osnovna škola Kajzerica, Zagreb

23. lipnja 2022. održana je javna promocija doktora i doktorica znanosti na Univerzitetu u Ljubljani gdje je dopredsjednici udruge i voditeljici programa i projekata dr.sc. Jasni Cvetković-Lay svečano dodijeljena diploma doktorice edukacijskih znanosti.

Projekt: Izrada edukacijskog materijala za razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju poticanju i vrednovanju darovitih u�enika

Nositelj: Centar za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić"

�kole partneri: Osnovna �kola Dragutina Tadijanovi�a i Osnovna �kola Kajzerica

Po�etak projekta: 1. studenoga 2021. godine

Zavr�etak projekta: 31.kolovoza 2022. godine

Voditeljica projekta: Dr.sc. Jasna Cvetkovi�-Lay

Na temelju provedenoga Natje�aja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru�ju izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022. (KLASA: 007-02/21-04/00007, URBROJ: 533-06-21-0002), koji je bio objavljen 2. srpnja 2021. godine i Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru�ju izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u �kolskoj godini 2021./2022. KLASA: 007-02/21-03/00102, URBROJ: 533-06-21-0001 od 26. listopada 2021. godine Centru za poticanje darovitosti djeteta "Bistri�" odobrena je financijska potpora za provedbu projekta pod nazivom Izrada edukacijskog materijala za razvoj kompetencija u�itelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih u�enika

Do sada je odr�ana:

Prva interaktivna radionica s ciljem inicijalnog snimanja potreba i kompetencija korisnika u �kolama partnerima O� Dragutina Tadijanovi�a i O� Kajzerica u kojoj je sudjelovalo 37 u�itelja razredne nastave koji su svojim sudjelovanjem u ispunjavanju upitnika i vje�bi pridonijeli osmi�ljavanju budu�ih edukativnih materijala.

S obzirom na to da su se radionice odvijale dijelom u�ivo, a dijelom on-line zbog pandemije covid-19, posebnu zahvalu upu�ujemo pedagoginjama Editi Bosnar i Mireli Su�evi� na pomo�i u organiziranju i koordiniranju radionica.

Druga interaktivna radionica odr�at �e se
27. travnja (O� Kajzerica) i
11. svibnja 2022. godine (O� Dragutina Tadijanovi�a)

Prva interaktivna radionica u O� Dragutina Tadijanovi�a
(19. sije�nja 2022.)

Prva interaktivna radionica u O� Kajzerica
(9. velja�e 2022.)

Upje�no je odr�ana druga interaktivna radionica u �kolama partnerima

Datum: srijeda 4.svibnja 2022. od 13 do 15 sati

�kola partner: O� KAJZERICA

Datum: ponedjeljak 23.svibnja

�kola partner: O� Dragutina Tadijanovi�a od 17 do 19 sati

DNEVNI RED:

1. Prikaz pokazatelja dobivenih kvantitativnom i kvalitativnom obradom upitnika i vje�bi sa 1. interaktivne radionici: powerpoint prezentacija

2. Refleksije u�iteljica na dobivene pokazatelje

3. Demonstracija didaktike sa vi�estrukim zahtjevima: rad u podgrupama

4. Vrednovanje: ispunjavanje evaluacijskog lista


USPJE�NO JE ZAVR�EN PROJEKT

IZRADA OBOGA�ENIH MATERIJALA ZA DAROVITE U�ENIKE U RAZREDNOJ NASTAVI

Projekt je sufinaciran sredstvima dobivenim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na

Natje�aju za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru�ju izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u �kolskoj godini 2014./15.

JAVNA PROMOCIJA PROJEKTA I PRIRU�NIKA ODR�ANA JE U �KOLI PARTNERU U PETAK 11.09.2015. U 12,30.

Va�na obavijest :
Nedavno je iza�lo iz �tampe drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje poznatog priru�nika za obitelj, vrti� i �kolu dr. Jasne Cvetkovi�-Lay "Darovito je, �to �u sa sobom ?", pa se sada mo�e nabaviti u svim boljim knji�arama po cijeni od 130 kuna.

horizontal rule


Austrijski centar za istra�ivanje darovitih i talentiranih (�ZBF)
organizira od 4 - 6 Studenog 2010.

Me�unarodni kongres �ZBF o pitanjima obrazovanja darovitih
 

Tijekom kongresa izme�u ostalog biti �e sljede�e teme:

     Kombinacija talenta i stru�nosti
     Osobnost, obrazovanje i vrijednosti
     Op�e sposbnosti - Specijalizacija
     Va�nost rane intervencije za razvoj potencijala
     Modeli izvrsnosti u sportu i glazbi
     Autobiografska iskustva
     Obaveze u �koli i dru�tvu

Konferencija je usmjerena na sve osobe zainteresirane za obrazovanje darovitih, posebno nastavnike u svim �kolama, nastavnike na nastavni�kim fakultetima i sveu�ili�tima, vrti�ke stru�ne slu�be i roditelje te gospodarstvo.


Kontakt informacije:
Austrijski centar za istra�ivanje darovitih i talentiranih- �zbf
Schillerstr. 30/Techno 12
A-5020 Salzburg
Tel: +43 (0) 662/439581 +43 (0) 662/439581 +43 (0) 662/439581 +43 (0) 662/439581
Fax: +43 (0) 662/439581-310
www.begabtenzentrum.at
E-mail: oezbf-kongress2010@begabtenzentrum.at

 

horizontal rule

Centar za poticanje darovitosti djeteta "Bistri�" je predlo�en da kao jedna od klju�nih organizacija/udruga u podru�ju ranog razvoja i obrazovanja djece u Republici Hrvatskoj bude uklju�en u �Direktorij postoje�ih ljudskih, institucijskih i tehni�kih resursa vezanih uz rani razvoj djece u zemljama Sredi�nje i Isto�ne Europe i zemljama biv�eg Sovjetskog Saveza�. 

(vidi slu�beni dopis)


Povodom snimanja emisije o darovitoj djeci fotografirali smo se sa ministrom Primorcem


 

horizontal rule

2007. godine odr�ala se se konferencija Svjetskog savjeta za darovitu i talentiranu djecu u Warwick- u, Velika Britanija pri njihovoj Nacionalnoj akademiji za darovitu i talentiranu mlade�.

 (www.warwick.ac.uk/gifted)

horizontal rule

Na�i novi roboti

horizontal rule

Novi svjetovi u prividnoj stvarnosti
Za potrebe poticanja kreativnosti kod nadarene djece
otvorili smo na svjetskoj informati�koj mre�i svjetove prividne stvarnosti
ZADAR i SPAN

horizontal rule

U svibnju 2004. dobili smo
preporuku
Ministarstva obitelji, branitelja i me�ugeneracijske solidarnosti
kao podr�ku na�im mnogobrojnim projektima.

horizontal rule

Nedavno iza�lo !

Problemi su meni laki,
jer se rije�it mo�e svaki!

(Za�to i kako organizirati radionice za darovite u�enike)


Priru�nik za mentore, u�itelje i odgojitelje koji sura�uju u radionicama i igraonicama za darovitu djecu i mlade�.

Bro�ura je nastala je u 2004/5 godini u okviru potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i �porta projektima udruga u izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju djece i mladih, dodijeljenoj Centru za poticanje darovitosti djeteta Bistri� za

Program edukacije voditelja i pomo�nika
u radionicama za darovite u�enike.

Ona je, ujedno bila i prakti�an vodi� za polaznike i mentore edukacije odr�ane od velja�e do svibnja 2005.

   
 

� Mo�e� i druk�ije�
Priru�nik s vje�bama za poticanje kreativnog mi�ljenja
(Alinea-Bistri�) -
pogledajte sadr�aj

Koautorstvo J.C.Lay sa Dr.Vidom Pe�jakom, poznatim slovenskim stru�njakom za podru�je kreativnosti. Vje�benica se sastoji od niza  ma�tovitih aktivnosti za poticanje kreativnog mi�ljenja i sagledavanje problema iz drugog kuta. Vje�be su isprobane u praksi s darovitom djecom pred�kolskog i ranog �kolskog uzrasta u radionicama i igraonicama Bistri�. Vje�benica je izvrsno pomo�no sredstvo u�itelju i odgajatelju u prepoznavanju darovite djece i u�enika.

horizontal rule

 

Tematski broj �asopisa "Zrno"
za obitelj , vrti� i �kolu u rujnu 2003.

posve�en je darovitima u sustavu odgoja i obrazovanja

Gost urednik je dr. Jasna Cvetkovi�-Lay,
psihologinja savjetnica

(pogledajte sadr�aj)

 

horizontal rule

  U rujnu 2004. u Pamploni, Sveu�ili�te Navara (�panjolska) odr�ana je
9. konferencija Europskog vije�a za visoke sposobnosti.
Detaljnije informacije na www.echa.ws

horizontal rule

Udruga roditelja darovite djece osnovana u 2002.godini
bavi se zastupanjem prava darovite djece.
Pro�itajte njihovo Otvoreno pismo.

horizontal rule

U 2002. izi�la je iz tiska tre�a knjiga dr. Jasne Cvetkovi� Lay 
"Darovito je, �to �u sa sobom?" 
(Knjiga je bila brzo rasprodana, pa je 2010 iza�lo njezino drugo, dopunjeno izdanje!)

horizontal rule

 

 
Send mail to nadarenost@gmail.com with questions or comments .